Drabo-sutarties-forma-nuo-2019-02-12

Drabo-sutarties-forma-nuo-2019-02-12

Nuo 2019-02-11 įsigalioja nauja pavyzdinė darbo sutarties forma
Pakeitimai:
1. atsiranda naujas punktas:
„Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.”
2. yra keičiamas punktas dėl sutarties pakeitimo: „Ši darbo sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu, išskyrus Darbo kodekse numatytus atvejus. ”