Situacija

Bendrovė nusprendė vykdyti vėjo energijos gamybos veiklą.  2013m. pasirašė jėgainės įsigijimo finansavimo paramos sutartį su fondu, pagal kurią buvo sutartą dėl 60proc. finansavimo iš ES lėšų. Pagal šią sutartį buvo įsipareigota įvykdyti nustatytus fondo rodiklius 1 metus.  Bendrovė 2013m. rudenį pasistatė vėjo jėgainę, kurios įsigijimo vertė 2 mln.LT ir 2013m. gruodžio 15d.  statybos komisija patvirtino, kad jėgainės statyba yra tinkamai užbaigta ir jėgainė yra tinkama naudojimui – sudarytas statybos užbaigimo aktas. 2014m. kovo 31d. įmonė faktiškai pradėjo naudoti jėgainę, o perdavimo naudojimui sudarė įvedimo eksploatacijai  aktą.

2015m. lapkričio 10d. įmonė gavo atsakymą iš fondo, kad mokėjimo prašyme deklaruotos jėgainės įsigijimo ir įvedimo eksploatacijai išlaidos 86‘886EUR yra tinkamos finansuoti.

2015m. gruodžio 30 d. buvo gautas 86‘886EUR finansavimas.

Kaip įmonei reikėtų daryti buhalterinę apskaitą pagal verslo apskaitos standartus ir pagal pelno mokesčio įstatymą, jei įmonė jėgainės likvidacinę vertę nustatė 0,1 mln.LT, o nusidėvėjimui skaičiuoti buvo nustatyta 20 metų norma ir įmonė taiko tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą? Įmonė taiko 15proc. pelno mokesčio tarifą, skaičiuodama pelno mokestį.

Sprendimas:

 1. Jėgainės statybos metu įmonė turėjo kaupti statybos sąnaudas:

D 1250 Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ilgalaikis materialusis turtas

D 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis

K 4.. Skolos tiekėjams

Skirtumų tarp VAS (finansinės apskaitos) ir pelno mokesčio (mokestinės apskaitos) nėra.

 

 1. Nustačius, kad ilgalaikis turtas yra tinkamas naudojimui iš nebaigtos statybos sukaupta turto įsigijimo savikaina perkeliama į pastatų ir statinių įsigijimo savikainą:

D 1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina                                                                      2 mln.LTL

K 1250 Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ilgalaikis materialusis turtas                     2 mln.LTL

Skirtumų tarp VAS (finansinės apskaitos) ir pelno mokesčio (mokestinės apskaitos) nėra.

 

 1. Visai nesvarbu, kad turtas nepradėtas naudoti ir nėra perdavimo eksplotacijai akto, pagal 12 VAS įmonė pasirinkusi taikyti tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą privalo pradėti skaičiuoti nusidėvėjimą nuo sekančio mėnesio, kai turtas yra tinkamas naudojimui.

Todėl už 2014m. įmonė turėjo paskaičiuoti nusidėvėjimą:

D 6115 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos                         95‘000LTL

K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)                        95‘000LTL

Skaičiavimas: (2mln.-0,1mln.)/20metai =95‘000LTL

 

Yra skirtumai tarp VAS (finansinės apskaitos) ir pelno mokesčio (mokestinės apskaitos):

Pagal pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio 11 p. nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo turto naudojimo datos, o ne nuo datos kada turtas yra tinkamas naudojimui.

Tai reiškia, kad pagal pelno mokesčio įstatymą įmonė turi pati sugalvoti kaip vesti šio turto apskaitą, kad metų gale galėtų nustatyti kuri paskaičiuota nusidėvėjimo suma yra priskiriama prie sąnaudų mažinančių apmokestinamąjį pelną ir kad po skaičiavimų turto apskaita atitinkų VAS reikalavimus.

 

Vienas iš galimų sprendimų:

2014m. buhalterinė apskaita, sumos LTL

Apskaitoje atskiriame leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus:

 1. D 61159 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusid. sąnaudos, neleidžiami atskaitymai 23‘750LTL

K 6115 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos                                      23‘750LTL

Skaičiavimas: 95‘000LTL/12 X 3=23‘750LTL, nes pagal pelno mokesčio įstatymą už 2014m. sausio- kovo mėnesius nusidėvėjimo sąnaudos yra neleidžiami atskaitymai ir turėtų būti eliminuojami iš pelno mokesčio skaičiavimų PLN deklaracijoje.

 

 1. Dėl to, kad yra laikinieji skirtumai dėl skirtingos ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo tvarkos pagal verslo apskaitos standartus ir pelno mokesčio įstatymą, apskaitoje registruojame šiuos laikinuosius skirtumus:

D 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) pagal PM ir VAS    23‘750LTL

K 12179 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) pagal VAS            23‘750LTL

 

 1. Dėl to, kad turime laikinuosiu skirtumus pagal 24VAS registruojame atidėtą pelno mokestį:

D 170 Atidėtojo pelno mokesčio turtas 3563 LTL

K 652 Atidėtojo pelno mokesčio pajamos 3563 LTL

Skaičiavimas: 23‘750LTL x 15%=3563 LTL

 

 1. Dėl to, kad nėra pakankamo užtikrinimo, jog dotacija bus gauta, jinai nei 2013, nei 2014 metų apskaitoje neregistruojama ir neregistruojamas jos panaudojimas.

 

2014m. gruodžio 31d. Didžiosios knygos duomenys po šių įrašų:

Didžiosios knygos duomenys LTL EUR
1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina 2‘000‘000 579240,04
1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) pagal PM ir VAS -71‘250 -20‘635,43
12179 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-), pagal VAS -23‘750 -6‘878,48
1250 Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ilgalaikis materialusis turtas 0 0
170 Atidėtojo pelno mokesčio turtas 3‘563 1‘031,92
6115 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos 7‘1250 20‘635,43
61159 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusid. sąnaudos, neleidžiami atskaitymai 23‘750 6‘878,48
652 Atidėtojo pelno mokesčio pajamos -3563 -1031,92

 

2015m. buhalterinė apskaita, sumos EUR

 1. lapkričio 10d. gavus atsakymą iš fondo, kad mokėjimo prašyme deklaruotos jėgainės įsigijimo ir įvedimo eksploatacijai išlaidos 86‘886EUR yra tinkamos finansuoti:

D 2434 Kitos gautinos skolos 86‘886EUR (15proc. finansavimas)

K 351 Dotacijos, susijusios su turtu 86‘886EUR

Skirtumų tarp VAS (finansinės apskaitos) ir pelno mokesčio (mokestinės apskaitos) nėra.

 

 1. gruodžio 30 d. buvo gautas 86‘886EUR finansavimas.

D 271 Sąskaitos bankuose 86‘886EUR

K 2434 Kitos gautinos skolos 86‘886EUR

Skirtumų tarp VAS (finansinės apskaitos) ir pelno mokesčio (mokestinės apskaitos) nėra.

 

 1. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos:

D 6115 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos                                         27513,9

K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) pagal PM ir VAS           27513,9

Skirtumų tarp VAS (finansinės apskaitos) ir pelno mokesčio (mokestinės apskaitos) nėra.

 

 1. registruojama Dotacijos amortizacija

Dėl 2014m.

Kai dotacija yra gauna vėliau, nei turtui buvo pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas:

 • pagal VAS reikia perspektyviai parodyti dotacijos panaudojimą taip tarytum jinai buvo gauta kai buvo pradėtas skaičiuoti turto nusidėvėjimas pagal VAS (nuo 2014m. sausio 1d.).
 • pagal pelno mokesčio įstatymą reikia retrospektyviai parodyti dotacijos panaudojimą taip tarytum jinai buvo gauta kai buvo pradėtas skaičiuoti turto nusidėvėjimas pagal Pelno mokesčio įsatymo nuostatas (nuo 2014m. balandžio 1d. ).

Todėl 2015m. lapkričio 10d. daromi šie įrašai dėl 2014m. dotacijos panaudojimo:

Pagal VAS:

K 61159 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusid. sąnaudos, neleidžiami atskaitymai       4127,08

D351 Dotacijos, susijusios su turtu                                                                                                      4127,08

Skaičiavimas: 27513,9×0,15=4127.08

 

Pagal pelno mokesčio įstatymą reikėtų patikslinti 2014m. pelno mokesčio deklaraciją PLN204, joje padidinant apmokestinamąjį pelną 4127,08/12x9x3,4528=10687,5LTL suma, kur:

4127,08 EUR suma yra sumažinta 3 mėnesių dotacijos panaudojimu, nes pagal pelno mokesčio įstatymą dotacija 2014m. turėjo būti amortizuojama 9 mėnesius, t.y.  ne nuo 2014m. sausio 1d. bet nuo 2014m. balandžio 1d. imtinai.

 

Dėl 2015m.:

K 6115 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusid. sąnaudos,                                     4127,08

D351 Dotacijos, susijusios su turtu                                                                                        4127,08

Skirtumų tarp VAS (finansinės apskaitos) ir pelno mokesčio (mokestinės apskaitos) dėl šių korespondencijų nėra.

2015m. įrašai dėl atidėto pelno mokesčio nedaromi, nes laikinieji skirtumai nepasikeitė.

 

Sudarymo data 2015m. rugsėjo 15d. © Sostinės auditoriai