Pagal 2015 m. birželio 25 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. XII-1897 (55-1 str.) nuo 2016m. reikia teikti naują mėnesinę FR1147 forma. Pirmas šios formos pateikimo periodas yra 2016m. sausis, o formą reikės pateikti iki 2016m. vasario 15d.

Kas turės teikti FR1147 forma?

Visi juridiniai asmenys, kurie yra sudarę susitarimus su užsienio šalių juridiniais asmenimis, kai šie asmenys įdarbins Lietuvos įmonėje nenuolatinius Lietuvos gyventojus pagal laikinojo įdarbinimo sutartis.

VMI prie FM viršininko 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. VA- 117 yra patvirtinta FR1147 formos pildymo tvarka. Šioje tvarkoje yra detaliau paaiškinta, kas yra „laikinojo įdarbinimo sutartis (toliau – Sutartis) – tai Lietuvos Respublikoje įregistruoto juridinio asmens (toliau – Lietuvos juridinis asmuo) su užsienio valstybės juridiniu asmeniu sudaryta sutartis, pagal kurią užsienio valstybės juridinis asmuo už nustatytą atlygį į Lietuvą atsiunčia vieną ar kelis savo darbuotojus – nenuolatinius Lietuvos gyventojus – atlikti Sutartyje numatytas darbo funkcijas Lietuvos juridinio asmens naudai. Pagal Sutartį į Lietuvą atsiųstas užsienio valstybės juridinio asmens darbuotojas – nenuolatinis Lietuvos gyventojas – dirba Lietuvos juridinio asmens naudai, laikydamasis jo nustatytos darbo tvarkos, jam prižiūrint ir vadovaujant bei šiam asmeniui prisiimant visą atsakomybę už tokio darbuotojo veiklos Lietuvoje rezultatus, tačiau darbo užmokestį už darbą Lietuvoje nenuolatinis Lietuvos gyventojas gauna iš užsienio valstybės juridinio asmens, su kuriuo jis yra sudaręs darbo sutartį“.

Jeigu pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybės juridiniu asmeniu sudarytą laikinojo įdarbinimo sutartį nenuolatiniai Lietuvos gyventojai Lietuvoje pradėjo dirbti 2015 m., o baigė jau 2016 m., duomenys apie tokių darbuotojų darbo Lietuvoje pradžią ir pabaigą bei laikinojo įdarbinimo sutartis neteikiami.

Pranešimas apie 2016 metais pradėjusius Lietuvoje dirbti nenuolatinius Lietuvos gyventojus teikiamas neatsižvelgiant į tai, kuriais metais (2015 ar 2016) Lietuvos juridinis asmuo su užsienio valstybės juridiniu asmeniu sudarė laikinojo įdarbinimo sutartį.

Pranešimą sudaro pagrindinis lapas ir jo priedai. Pranešimo FR1147U priede nurodomi duomenys apie laikinojo įdarbinimo sutartį (t. y. sutarties numeris, data) ir apie užsienio valstybės juridinį asmenį, kuris į Lietuvą dirbti atsiuntė vieną ar kelis nenuolatinius Lietuvos gyventojus. Pranešimo FR1147D priede nurodomi duomenys apie pagal Lietuvos juridinio asmens su užsienio valstybės juridiniu asmeniu sudarytą laikinojo įdarbinimo sutartį dirbantį ar dirbusį Lietuvoje nenuolatinį Lietuvos gyventoją.

Pranešimu teikiami duomenys mokesčių administratoriui reikalingi tam, kad būtų galima patikrinti, ar Lietuvoje dirbantys ar dirbę nenuolatiniai Lietuvos gyventojai nuo iš užsienio įmonės gautų su darbo santykiais susijusių pajamų sumokėjo pajamų mokestį Lietuvoje.

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai 15 proc. pajamų mokestį nuo už darbą Lietuvoje iš užsienio valstybės juridinio asmens gauto darbo užmokesčio į Lietuvos biudžetą privalo sumokėti nė vėliau kaip per 25 dienas nuo darbo užmokesčio gavimo dienos bei iki šios datos mokesčių administratoriui pateikti Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą. Lietuvos su užsienio valstybėmis taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys Lietuvai taip pat suteikia teisę apmokestinti nuolatinių tų užsienio valstybių gyventojų anksčiau aprašytu būdu Lietuvoje uždirbtas pajamas.

Daugiau apie naujas juridinių asmenų prievoles už 2016m.