MB Sostinės auditoriai, vadovė, auditorė Daiva Čibirienė ©

Ilgalaikio turto buhalterinė apskaita pagal turto naudojimą veikloje ir taikomus apskaitos būdus

  1. Pirminis pripažinimas, turto įsigijimas ir pajamavimas
Neatsižvelgiant į apskaitos būdą, įsigijus turtą, jis apskaitoje visada registruojamas įsigijimo savikaina

D 12X0 / K 44

  1. Po pirminio pripažinimo parenkamas apskaitos būdas
NEINVESTICINS TURTAS Tikrosios vertės būdas niekada nebus taikomas ne investiciniam turtui
Perkainotos vertės būdas Įsigijimo savikainos būdas.
  1. Po pirminio pripažinimo parenkamas apskaitos būdas
Perkainotos vertės būdas niekada nebus taikomas investiciniam turtui. INVESTICINIS TURTAS
Įsigijimo savikainos būdas Tikrosios vertės būdas
  1. Atliekamas kapitalinis remontas, esminis turto pagerinimas
Didinama turto įsigijimo vertė:

D 12X0 / K 44.

Didinama turto įsigijimo vertė:

D 12X0 / K 44

Niekada neįtraukiama į įsigijimo savikainą, nes apskaitoma iš karto sąnaudose:

D 61 / K 44.

  1. Apskaičiuojamas nusidėvėjimas
Įsigijimo savikainos daliai:

D 61 / K 12X7

Įsigijimo savikainai

D 61 / K 12X7

Niekada neskaičiuojamas nusidėvėjimas.
Perkainotos vertės daliai:

D 61 / K 12X8 ir D 321 / K 341

+ atidėtas pelno mokestis

D 3412 / K 321 ir D 4051 / K 625

  1. Balansinės vertės keitimas, atsižvelgiant į turto vertę.
Net jei nuvertėjimo požymių nėra, periodiškai nustatoma ilgalaikio turto tikroji vertė. Nustatomas skirtumas tarp balansinės turto vertės ir tikrosios turto vertės ir registruojamas vertės padidėjimas arba sumažėjimas. Tik tada, jei yra nuvertėjimo požymių, skaičiuojama atsiperkamoji vertė ir gali būti   registruojamas nuvertėjimas. Finansinių ataskaitų data balansinė vertė didinama arba mažinama iki tikrosios vertės.
  1. Turto vertės padidėjimas dėl skirtumo tarp tikrosios vertės ir balansinės vertės
Perkainota dalis D 12X1 / K 321

ir Atidėtas pelno mokestis

D321 / K4051

Niekada neregistruojamas. Išimtis – kai mažinamas anksčiau registruotas nuvertėjimas

D 12X9 / K 6133.

Registruojamas

D 12X3 / K 539.

  1. Prievolė perkainuoti turtą
Yra prievolė bent kas 5 metus turtą perkainoti. Perkainojimą būtina atlikti, jei turto vertė reikšmingai pasikeičia. Nėra prievolės vertinimą atlikti paskutinę finansinių ataskaitų dieną. Nėra prievolės periodiškai vertinti turtą, jei nėra nuvertėjimo požymių arba apskaičiuota naudojimo vertė yra ne mažesnė nei balansinė IMT vertė. Yra prievolė kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo data įvertinti turtą. Todėl perkainojimas atliekami mažiausiai 1 kartą per metus, paskutinę finansinių metų dieną.