Kokie mokesčiai jos laukia? Nemokamai perduotas turtas ir paslaugos pabėgeliams.

 Situacija:

Įmonė, neturinti paramos gavėjo statuso, laisvas apyvartines lėšas investavo į gyvenamosios paskirties seną butą, kad ateityje pakilus nekilnojamo turto kainai, jį pelningai parduoti. Iki kainų pakilimo įmonė planuoja butą išnuomoti.  Tačiau įmonės planai pasikeitė. Buvo nuspręsta atiduoti patalpas panaudai atvykėlių iš Ukrainos šeimai ir neprašyti kompensuoti komunalinių paslaugų sąnaudų.  Be to įmonė nusprendė atiduoti nešiojamą kompiuterį, spausdintuvą, telefoną nuomininkams.  Kokie mokesčiai įmonei bus, jei Ukrainiečiai Lietuvoje yra praleidę daugiau nei 183 dienas ir nėra įmonės darbuotojai?

Atsakymas

Pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nėra jokių išimčių/lengvatų pabėgėliams ar atvykėliams iš kitų šalių, jei šie asmenys gauna neatlygintinai paslaugas ar turtą iš pelno siekiančių asmenų. Jei atvykėliai iš kitų šalių Lietuvoje praleidžia daugiau nei 183 dienas, jie patampa nuolatiniais Lietuvos gyventojais dėl mokesčių skaičiavimo ir deklaravimo.

Dėl neatlygintinai perduoto turto:

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9str. 1d.1p. jei dovanas teikia juridinis asmuo, dovana apsimokestina 15 proc. GPM tarifu. Išimtis taikomas dovanai jei jos vertė yra mažesnė nei 100EUR. Tačiau jei dovanos vertė viršija 100EUR sumą, jinai apmokestinama nuo pirmo EUR.

Svarbu nesusimaišyti. Tokios pačios dovanos gautos iš fizinių asmenų apsimokestina 15 proc. GPM tarifu, jei jų suma viršija 2500EUR (GPMĮ, 17str. 1d. 26p.) ir jos apmokestinamos ne nuo pirmo EUR, bet nuo sumos kuri viršija 2500EUR. Išimtys taikomos pirmos eilės giminaičiams, iš kurių dovanos neapsimokestina nepriklausomai nuo jų dydžio, jei jos tinkamai apiformintos (notarinės, rašytinės formos sutartys, tuo atveju jei jos yra privalomos pagal kt. teisės aktus).

Dovana gauta Neapmokestinama, EUR Apmokestinama, jei viršija nurodytą sumą GPM, tarifas Deklaruoja apie išmoką
Iš juridinio asmens 100 Nuo visos dovanos vertės 15 % Juridinis asmuo, FR0572 iki sekančio mėnesio 15d.
Iš gyventojo 2500 Tik nuo dovanos vertės, kuri viršija nustatytą ribą 2500EUR 15 % Dovanos gavėjas, GPM308 iki sekančių metų gegužės 1d.

Lentelė. Dovanų apmokestinimas pagal mokėtoją

 

Pavyzdys:

Gyventojas tuo pačiu metu gavo 6000 EUR vertės dovanas: vieną 3000EUR iš fizinio ir kitą 3000EUR iš juridinio asmens. Dovaną juridinis asmuo apmokestino 3000×0,15=450EUR GPM, kurį sumokėjo iš savo lėšų ir apie tai uždeklaravo FR0572.

Iš fizinio asmens gauta dovana apmokestinama dovanos gavėjo metinėje GPM308 deklaracijoje:

(3000-2500)x0,15=75EUR.

 

Taigi ta pati dovana gali būti apmokestinta 6 kartus didesniais mokesčiai, jei ją duoda juridinis asmuo.

 

Įmonei tenka prievolė išskaičiuoti ir sumokėti GPM už gyventoją. Jei įmonė sumokės GPM iš savo lėšų, tai bus neleidžiami atskaitymai, skaičiuojant pelno mokestį. Kad paskaičiuoti kokia turto vertė tenka vienam asmeniui, įmonė perduoto turto rinkos kainą turi padalinti iš turtą gavusių asmenų skaičiaus ir jei gauta suma neviršija 100EUR asmeniui, jokių mokesčių išskaičiuoti ir sumokėti įmonei nereikės. Įmonei būtinai reikėtų surinkti raštiškus įrodymus, kad turtas buvo perduotas nurodytiems asmenims.

 

Dėl neatlygintos nuomos ne įmonės darbuotojui

Pagal GPM įstatymo 9 str., pajamomis gautomis natūra, pripažįstama gyventojo nauda, gauta asmeniniais tikslais naudojantis kitam asmeniui priklausančiu turtu. Todėl patalpų nuoma ir sumokėti komunaliniai mokesčiai turėtų būti priskiriama prie atvykėlio šeimos pajamų natūra, kuri skaičiuojama kiekvienam šeimos nariui atskirai. Jei kiekvienam asmeniui per mėnesį pajamų natūra tenkanti dalis viršija 100EUR, įmonė turi visą pajamų natūra suma apmokestinti GPM.

 

Kaip įvertinti gautų pajamų natūrą vertę?

Nuomos pajamos.

Kiekvieno šeimos nario natūra gautos pajamos (nemokama nuoma) paskutinę mėnesio dieną yra įvertinamos pagal perduoto naudotis turto nuomos tikrąją rinkos kainą tai datai. Taigi, gyventojo gauta nauda bus kas mėnesį skirtinga, nes jinai bus vertinama iš naujo, atsižvelgiant į gyvenamojo būsto nuomos kainų svyravimus rinkoje.

Komunalinių paslaugų kompensavimo pajamos.

Komunalinių paslaugų rinkos kaina bus lygi patirtų komunalinių paslaugų sąnaudoms, įskaitant PVM.

Perduotos naudos atvykėliams deklaravimas ir apmokestinimas.

Pajamos natūra GPM skaičiavimo tikslais gali būti priskiriamos prie dovanų ir jei visų dovanų suma vienam asmeniui per metus neviršys 100EUR, tokios pajamos bus neapmokestintos 15 proc. GPM ir bus deklaruojamos mėnesinėje FR0572 formoje, kurioje deklaruojamos A klasės pajamų išmokos fiziniams asmenims. Jei įmonė traukė į atskaitą pirkimo PVM dėl komunalinių paslaugų ar dėl patalpų įsigijimo, reikės grąžinti valstybei tą PVM dalį, kuri tenka suteiktai dovanai, nepriklausomai nuo to ar jinai buvo apmokestinta GPM.

PVM grąžinimas biudžetui apiforminimas PVM sąskaita faktūra, kurią įmonė išsirašo sau. Faktūros forma tokia pati kaip išrašant sąskaita sau dėl prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.

Taigi sau išrašomoje sąskaitoje faktūroje nurodoma:

  1. Dėl komunalinių paslaugų – nurodoma visa kompensuota komunalinių paslaugų suma tame tarpe 21 proc. PVM. Tokios pajamos be PVM deklaruojamos FR0600, 14-oje eilutėje.
  2. Dėl nekilnojamo turto pirkimo PVM atskaitos tikslinimo:
    1. jei nuoma yra trumpesnė nei 2 mėnesiai, nurodoma nuomos rinkos kaina, kurioje yra 21 proc. PVM. Tokios pajamos be PVM deklaruojamos FR0600, 14-oje eilutėje.
    2. jei nuoma yra ilgesnė nei 2 mėnesiai, nurodoma turto nuomos rinkos kaina be PVM. Tokios nurodytos pajamos įskaitomos į neapmokestinamos PVM veiklos pajamas, kai metų gale skaičiuojama ar įmonė vykdė mišrią veiklą ir dėl to jai reikia atstatyti turto pirkimo PVM. Tokios pajamos deklaruojamos PVM deklaracijos FR0600 13-oje eilutėje.

Pagal PVM sąskaitoje faktūroje paskaičiuotą PVM sumą daromos korespondencijos:

D 61.. neleidžiami atskaitymai

K 4484 mokėtinas PVM, FR0600 -29 eilutė.

Nors faktūroje nurodytos negautos pajamos registruojamos užbalansinėse sąskaitose, jų sumos privalo patektį į pardavimo PVM sąskaitų faktūrų registrą – FR0672.