Situacija

Įmonės veikla- mažmeninė prekyba statybinėmis medžiagomis. Įmonė 2007m. įsigijo pastatą- sandėlį, kurio įsigijimo savikaina 160 tūkst. Eur. Žemės plotą 1,03 ha , esantį prie sandėlio įmonė nuomoja iš savivaldybės. Kadangi privažiavo kelias prie sandėlio per visą laikotarpį pasidarė labai blogas, įmonė 2015m. sausio mėn. atliko šio kelio remonto darbus, kurių vertė apie 19 tūkst. EUR. Kaip įmonei apskaityti šias išlaidas, ar galima jas dėti į einamųjų metų statybos darbų išlaidas, mažinančias įmonės pelną, ar turėtumete apskaityti šio remonto išlaidas ilgalaikio turto sąskaitoje, jei jinai apkaitą daro pagal VAS? Įmonė taiko 500EUR minimalią materialaus ilgalaikio turto vertę. Žemės nuomos sutartis sudaryta 10-iai metų.

 

Sprendimas   

Įmonė turi tvarkyti buhalterinę apskaitą taip, kad pagal ją būtų galima sudaryti mokestines (pelno mokesčio, PVM deklaracijas) ir finansines ataskaitas.

Mokestinių ataskaitų sudarymą reglamentuoja Pelno mokesčio (PM) įstatymas ir PVM įstatymas.

Finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuoja Finansinės atskaitomybės įstatymas, pagal kurį įmonė yra pasirinkusi taikyti verslo apskaitos standartus (VAS).

Kelio remonto sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo

principais tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,

neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai (11-as VAS, 4p.)

Todėl 2015m. kelio remonto sąnaudos turės būti apskaitomos ilgalaikiame turte.

VAS nepateikia tiesioginių atsakymų apie svetimo turto remonto sąnaudų apskaitą. Pagal pateiktą klausimą yra aišku, kad kelio remontas pagerino kelio naudojimo sąvybes ir prailgino jo naudojimo laikotarpį. Taip pat yra aišku, kad remontuotas kelias tarnaus ir teiks ekonominę naudą įmonei daugiau nei vienerius metus.  Reikia patikrinti ar galima taikyti šio ilgalaikio turto apskaitai 12 VAS.  Įdėmiau peržvelgus 12 VAS nuostatas, matome, kad kelio remonto darbai negali būti laikomi ilgalaikiu materialiu turtu, nes neatitinka 12 VAS 7 p. Šis 7-as punktas sako, kad materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka 5-is požymius[1]. Vienas iš nustatymo ar turtas priskiriamas materialiam turtui yra „įmonei yra perduota visa su materialiuoju turtu susijusi rizika“. Pagal 12 VAS 8p. „Rizikos perdavimu laikomas momentas, kai įmonė įgyja teisę valdyti, naudoti materialųjį turtą ir juo disponuoti“. Šiuo atveju įmonė negali parduoti, įkeisti kelio remonto, imti mokestį už naudojimąsi keliu, todėl kelio remontas negali būti laikomas materialiu turtu. Taigi lieka tik viena Ilgalaikio turto pozicija- tai kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Taigi 2015m. finansinėse ataskaitose, jei nebūtų skirtumų su pelno mokesčio įstatymu,

įmonei nuosavybės teise nepriklausančio kelio remontas, kuris bus naudojamas ilgiau nei 1 metus bus parodytas:

D1633 Būsimųjų ilgalaikių laikotarpių sąnaudos          19000

K443 Skolos tiekėjams                                                        19000

 

ir 2015 finansinių metų daliai tenkanti remonto sąnaudų dalis (pvz. įmonė nusprendė, kad sekantis kelio remontas bus po 3 metų):

D6111 Kelio remonto sąnaudos                                        19000/3/12 x 11=5806

K1633 Būsimųjų ilgalaikių laikotarpių sąnaudos          5806

 

Pagal VAS nuo 2016m. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos nebegrupuojamos į ilgalaikes ir trumpalaikes, todėl 2016m. sausio 1d. įmonė turės atlikti šį įrašą:

D291 Ateinančių laikotarpių sąnaudos                           19000-5806=13194

K1633 Būsimųjų ilgalaikių laikotarpių sąnaudos          13194.

 

Pelno mokesčio požiūriu, kelio remonto darbų sąnaudų pripažinimas leidžiamais atskaitymais yra išsamiai aprašytas pelno mokesčio įstatymo 20str.[2] Pagal pelno mokesčio įstatymą tik tuo atveju, kai atlikti remonto darbai neprailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko arba nepagerina jo naudingųjų savybių, jie priskiriami prie leidžiamų atskaitymų tą mokestinį laikotarpį, kurį remonto darbai buvo užbaigti. Taigi šiuo atveju pelno mokesčio įstatymo ir VAS nuostatos sutampa dėl sprendimo remonto sąnaudas išdalinti per remonto naudojimo laikotarpius.

Pagal Pelno mokesčio įstatymo 20 str. 3d. „pagal nuomos sutartį, kurioje nenumatytas nuosavybės teisės perėjimas pirkėjui visiškai apmokėjus turto vertę, arba pagal panaudos sutartį turimo ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo arba remonto, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, sąnaudos atskaitomos iš nuomininko ar panaudos gavėjo pajamų lygiomis dalimis per nuomos arba panaudos laikotarpį pradedant nuo kito mėnesio, po darbų užbaigimo, o tais atvejais, kai sudaryta neterminuota sutartis, – per Įstatymo 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 3 metai.“

Taigi skirtumas tarp VAS ir PM gali būti tik dėl kelio remonto sąnaudų paskirstymo periodo

Remonto sąnaudų paskirstymas
Pagal VAS (taip nusprendė pati įmonė, duota sąlygoje) 3 metai
Pagal Pelno mokesčio (PM) įstatymo 1-ą priedėlį 4 metai

 

Dėl laikinųjų skirtumų tarp Pelno mokesčio įstatymo ir VAS, įmonė turės skaičiuoti atidėtą pelno mokestį ir todėl 2015m. finansinėje apskaitoje kelių remonto sąnaudų apskaita turės būti truputį kitokia, nei buvo parodyta straipsnio pradžioje, kai buvo daryta prielaida, kad nėra skirtumų tarp VAS ir pelno mokesčio.

Taigi 2015m. registruojamas remonto darbo įsigijimas:

D1633 Būsimųjų ilgalaikių laikotarpių sąnaudos          19000

K443 Skolos tiekėjams                                                        19000

 

ir 2015m. registruojama remonto sąnaudų dalis tenkanti 11-ai mėnesių (pvz. įmonė nusprendė, kad sekantis kelio remontas bus po 3 metų):

D6111 Kelio remonto sąnaudos, leidžiami atskaitymai                              19000/4/12 x 11=4354

D61119 Kelio remonto sąnaudos, neleidžiami atskaitymai                        5806-4354=1452

K1633 Būsimųjų ilgalaikių laikotarpių sąnaudos                                         4354

K1633 Būsimųjų ilgalaikių laikotarpių sąnaudos, laikinieji skirtumai    1452

D 170 atidėto pelno mokesčio turtas                                                               1452×0,15=218

K 652 atidėto pelno mokesčio pajamos                                                           218

 

 

Kai yra skirtumai tarp VAS ir PM, 2016m. remonto darbo apskaita vedama analogiškai kaip ir 2015m., tik vietoj 1633 sąskaitos yra naudojama 291 sąskaita.

Jei skirtumų tarp VAS ir PM nėra, atidėtas pelno mokestis neskaičiuojamas ir todėl įmonės buhalterinė apskaita yra paprastesnė kaip tai buvo parodyta straipsnio pradžioje.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

[1] 12 –ojo VAS ištrauka:

  1. Materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus

šiuos požymius:

7.1. įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

7.2. įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;

7.3. įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

7.4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio

materialiojo turto vieneto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei;

7.5. įmonei yra perduota su materialiuoju turtu susijusi rizika.

 

[2] Tai galėtų būti viena iš priežąsčių kodėl buhalteriai pradeda daryti apskaitą tik pagal pelno mokesčio įstatymą, nes neranda atsakymų verslo apskaitos standartuose.