MB Sostinės auditoriai, Daiva Čibirienė

Komandiruočių sąnaudų ir atsiskaitymų įmonės kortele buhalterinė apskaita nuo 2014 metų.

2014m. sausio 1d. įsigalioja nauja 22-o verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ redakcija, pagal kurią nuo 2014m. komandiruočių sąnaudos pripažįstamos ne pagal komandiruotės išvykimo dienos oficialų valiutos kursą, bet pagal pirminio pripažinimo metu galiojantį valiutos kursą arba vidutinį savaitės, mėnesio kursą, jei jis nereikšmingai svyravo.

Pavyzdys.

2014 metais komandiruotės metu buvo patirtos šios sąnaudos ir atlikti šie mokėjimai:

2014m. gruodžio 28d. išrašyta sąskaita už apgyvendinimą viešbutyje – 150 CHF, kai oficialus lito ir CHF kursas yra 2,989.

Nors mokėjimą įmonės kortele darbuotojas atliko 2014m. gruodžio 28d., bankas nuskaitė šią sumą tik 2015m. sausio 12d., pervedant viešbučiui 451.50LT suma. Iki 2015m. sausio 12d. 451,50LT lėšos kortelėje buvo rezervuotos ir įmonė negalėjo jomis laisvai disponuoti.

Įmonė buhalterinė apskaitoje registruoja:

     1. gruodžio 28d. Pagal komandiruotės avanso apyskaitą yra registruojamos komandiruotės metu patirtos sąnaudos oficialių kursu

Debetas 61XX komandiruočių sąnaudos                                               150×2,989=448.35LT

Kreditas 4465 Kitos išmokos darbuotojams                                                               448.35LT

     1. Nuo 2014m. gruodžio 28d. įmonės kortelėje yra rezervuota 451,50LT pinigų suma, kuria įmonė negali laisvai disponuoti. Ši suma negali balanse būti priskiriama prie likvidaus turto – pinigų. Analogišką korespondenciją įmonė turėtų daryti jei lėšos banke yra užšaldomos ar panašiai yra apribojamas jų naudojimas. Todėl pagal pinigų rezervavimo datą ( gruodžio 28d.) apskaitoje registruojama:

Debetas 2631X Kitas trumpalaikis turtas, rezervuotos lėšos kortelėje 451,50LT

Kreditas 271X įmonės pinigai kortelėje                                                                       451,50LT

     1. gruodžio 31d. apskaitoje registruojamos 2014 metais patirtos valiutinio atsiskaitymo nuostolio sąnaudos, kurios faktiškai bus sumokėtos 2015m.:

Debetas 636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka                      451,50-448,35= 3,15LT

Kreditas 4483 Sukauptos sąnaudos                                                                           3,15LT

     1. sausio 12d. nuo įmonės kortelės nuskaitytas apmokėjimas viešbučiui:

Debetas 4465 Kitos išmokos darbuotojams                                                              448.35LT

Kreditas 2631X Kitas trumpalaikis turtas, rezervuotos lėšos kortelėje                 451,50LT

Debetas 4483 Sukauptos sąnaudos                                                                            3,15LT

Sudėtinga komandiruočių sąnaudų apskaita, gali būti palengvinta tuo atveju, jei sumos yra nereikšmingos arba jei komandiruotės sąnaudos ir lėšų nuskaitymas nuo kortelės patenka į tą patį mokestinį periodą už kurį yra sudaromos finansinės ataskaitos. Žemiau pateikiamas tokios supaprastintos apskaitos korespondencijos:

     1. Pagal sąnaudų patyrimo datą (paprastai jinai sutampa su sąskaitos išrašymo data) yra registruojamos komandiruotės sąnaudos

Debetas 61XX komandiruočių sąnaudos                                             150×2,989=448.35LT

Kreditas 4465 Kitos išmokos darbuotojams                                                              448.35LT

     1. Pagal lėšų nuskaitymo nuo įmonės kortelės datą yra registruojama:

Debetas 4465 Kitos išmokos darbuotojams                                                               448.35LT

Debetas 636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka                                            3,15 LT

Kreditas 271X įmonės pinigai kortelėje                                                                     451,50LT

Metodinėse rekomendacijose yra pateiktas analogiškas pavyzdys, kuris ko gero bus koreguojas, nes jame yra reikšmingas netikslumas, prieštaraujantis ne tik 22-o verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ bet ir visų kitų verslo apskaitos standartų logikai, pagal kuriuos sąnaudos turi būti pripažįstamos kaupimo būdų, o ne pinigų mokėjimo būdu, turtas pajamuojamas pagal gavimo, sąnaudos patiriamos pagal jų patyrimo, o ne pagal mokėjimo datą. Žemiau pateikiame 22 VAS metodinių rekomendacijų ištrauką:

 

„5 pavyzdys

UAB „A“ direktoriaus pavaduotojas 20X5 m. rugsėjo 3 d., išvyko į komandiruotę. Komandiruotės pabaigoje, t. y. 20X5 m. rugsėjo 9 d., už viešbučio paslaugas jis atsiskaitė įmonės kortele (lito konvertavimo į eurą kaina šią dieną buvo 3,4614 Lt), o grįžęs iš komandiruotės pateikė 600 EUR viešbučio sąskaitą.

Registruojant komandiruotės išlaidas, apskaitoje daromi tokie įrašai:

D 615 Kitos administracinės sąnaudos (600 EUR x 3,4528) 2 071,68

D 636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka ((600 EUR x 3,4614) – 2071,68) 5,16

K 271 Sąskaitos bankuose 2 076,84“

Pagal šį pavyzdį AAT metodinėse rekomenduojama sąnaudas apskaitoje registruoti ne pagal pirminio sąnaudų patyrimo dokumento datą, bet pagal pinigų nuskaitymo datą, neatsižvelgiant į faktinę sąnaudų patyrimo datą. Realiame gyvenime tokia korespondencija negalėtų būti atlikta, nes vienu buhalteriniu įrašu negalima registruoti skirtingomis datomis ir skirtingo turinio ūkinių operacijų (viena operacija yra paslaugų pirkimas, o kita atsiskaitymas už jas). LR buhalterinės apskaitos įstatymas IX-574 numato, kad visos ūkinės operacijos turi būti registruojamos tuo momentu, kada dėl jų keičiasi įmonės turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūra.

Dėl dienpinigių apmokestinimo žiūrėti čia.

Dėl komandiruotės sąnaudų apmokestinimo žiūrėti čia.