Daiva Čibiriene

Pagal iki 2014/12/31 galiojančius teisės aktus.

Mažoji bendrija. Ką reikėtų žinoti.

 

   1. Apskaita ir finansinės ataskaitos

Mažosios bendrijos buhalterinę apskaitą privalo vesti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą. Šis įstatymas nenumato jokių išimčių mažajai bendrijai, išskyrus tai, kad mažoji bendrija neprivalo turėti vyriausią buhalterį. Kaip turėtų sudaryti finansines ataskaitas nurodo Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymas. Mažajai bendrijai pagal šio įstatymo 241 straipsnį yra nurodyta, kad finansinių ataskaitų sudėtį ir turinį nustato verslo apskaitos standartai. Verslo apskaitos standartai leidžia rinktis ir sudaryti finansines ataskaitas dviem būdais:

   1. Pagal visus verslo apskaitos standartus, išskyrus 38VAS,
   2. Taikyti tik 38 VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“.

Ką reikėtų žinoti sudarant finansines ataskaitas tik pagal 38 verslo apskaitos standartą?

Šis standartas neturi reikšmingų skirtumų su pelno mokesčio įstatymu dėl pajamų ir sąnaudų pripažinimo. Yra dešimt svarbiausių skirtumų, tarp 38 VAS ir kitų VAS pagal kuriuos sudaromos finansinės ataskaitos.

   1. Nereikia įvertinti turto, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų tikrąja verte.
   2. Apskaitoje nereikia registruoti bet kokio turto nuvertėjimo.
   3. Negalima perkainoti ilgalaikio materialiojo turto.
   4. Nereikia sudaryti atidėjinių.
   5. Nereikia skaičiuoti atidėtojo pelno mokesčio.
   6. Klaidos taisomos tik perspektyviai, nepriklausomai nuo jų reikšmingumo ir pobūdžio. Net dėl reikšmingos klaidos visi taisymai atliekami perspektyviai[1], o jei ši klaida įtakojo mokesčius, patikslinamos praėjusių periodų mokestinės deklaracijos, tikslinimo rezultatą parodant ataskaitiniuose metuose.
   7. Ilgalaikis materialus turtas laikomas pardavimui niekada neiškeliamas į atsargas
   8. Neišskiriamas investicinis turtas
   9. Tik reikšmingos palūkanos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. įskaitomos į finansinio turto vertę
   10. Dotacija apskaitoje registruojama tik kada yra faktiškai gauta.

Įdomu tai, kad jei mažoji bendrija pasirinko sudaryti finansines ataskaitas pagal 38 VAS ir nusprendė finansinėse ataskaitose parodyti atidėtą pelno mokestį, tai būtų vertinama kaip 38 VAS pažeidimas. Bendrija turėtų pasirinkti arba taikyti visus VAS arba panaikinti atidėto pelno mokesčio skaičiavimą. Tai taikytina visiems 10 skirtumams tarp 38 VAS ir visų VAS.

Pagal 38 VAS mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

   • balansas;
   • pelno (nuostolių) ataskaita;
   • finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Šių ataskaitų formos yra paskelbtos 38 VAS prieduose ir truputį skiriasi nuo įprastinių ataskaitų. Pagal atskleidimų apimtį jos panašios į sutrupinto finansinių ataskaitų rinkinio balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą.

Įdomu tai, kad mažoji bendrija taiko šias ataskaitų formas nepriklausomai nuo jos turto, pajamų dydžio ar darbuotojų skaičiaus. 38VAS nėra numatyta, kad mažoji bendrija turėtų pateikti daugiau atskleidimų arba pildyti didesnės apimties formas, jei jos veiklos apimtys reikšmingai padidėja.

1lentelė. Finansinių aataskaitų sudėtis ir apimtis, pagal įmonių teisinę formą, lyginant MB su UAB (AB)

Mažoji bendrija UAB, AB
Visada tos pačios balanso, pelno nuostolių ataskaitos, aiškinamojo rašto formos. Nepriklausomai nuo bendrijos turto dydžio, apyvartos ar darbuotojų skaičiaus.

Nėra prievolės sudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, nepriklausomai nuo bendros grupės pajamų, turto ar darbuotojų skaičiaus rodiklio.

Gali sudaryti sutrumpintas ataskaitas tik jei bent du metus iš eilės du rodikliai yra:

Pajamos ≤10 mln.;

Turtas ≤6 mln.

Vidutinis darbuotojų skaičius ≤15

Privalo[2] sudaryti konsoliduotąsias ataskaitas, jei bent du metus iš eilės grupės rodikliai yra:

Pajamos ≤30 mln.;

Turtas ≤18 mln.

Vidutinis darbuotojų skaičius ≤75

Mažosios bendrijos finansines ataskaitas turi pasirašyti MB vadovas ir vyr. buhalteris. Jei už bendrijos apskaitą yra atsakingas bendrijos vadovas, jis pasirašo už abi pareigybes.

Pagal 38 VAS mažosios bendrijos aiškinamajame rašte privalo būti:

   1. Įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas, įregistravimo data, veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas, filialų ir atstovybių skaičius;
   2. Trumpas veiklos apibūdinimas;
   3. Vidutinis darbuotojų skaičius;
   4. informacija, kad apskaita tvarkoma pagal 38VAS;
   5. Informacija apie apskaitos politikos keitimą;
   6. Mažosios bendrijos narių įnašų vertė, gauti, negauti, grąžinti įnašai;
   7. Avansu išmokėta pelno dalis
   8. Suteiktos garantijos kitiems asmenims.

Taigi aiškinamasis raštas bus ne didesnis nei 1 puslapis.

tęsinį rasite čia