Daiva Čibiriene

 

Pagal iki 2014/12/31 galiojančius teisės aktus. Atnaujinta 2016/09/06

 

  1. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS IR VIEŠA INFORMACIJA APIE MB

 

 

 

Pagal dabartiniu metu galiojančius teisės aktus mažajai bendrijai nėra privalomas auditas, nesvarbu kokio dydžio jos turtas, pajamos ir ar jinai turi reikšmingas dukterines įmones ir dėl to nusprendė sudaryti konsoliduotas ataskaitas.

 

2 lentelė. Privalomas auditas MB ir UAB, palyginimas

 

Mažoji bendrija UAB, AB
Nėra numatyta prievolė, nepriklausomai nuo įmonės turto, pajamų, darbuotojų skaičiaus. MB gali nuspręsti sudaryti konsoliduotas ataskaitas, tačiau nėra prievolės jas audituoti.
  1. Privalomas auditas, jei bent du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija viršija:

Pajamos ≥3,5 mln.EUR

Turtas ≥1,8  mln.EUR

Vid. Darbuotojų sk. ≥50

  1. Auditas yra privalomas, jei įmonė sudaro konsoliduotas ataskaitas

 

Jei MB nuspręs audituoti savo finansines ataskaitas, jinai gali kreiptis į auditorių dėl audito atlikimo. Nors pagal MB įstatymą, MB gali turėti kitų įmonių akcijas ir vykdyti holdinginę veiklą, jai nėra prievolės sudaryti viešas konsoliduotas ataskaitas. Vidaus vartojimui jinai gali sudarinėti konsoliduotas ataskaitas pagal kokius nori teisės aktus arba pagal savo nustatytas konsoliduotų ataskaitų sudarymo tvarkas. Tokias ataskaitas gali audituoti nepriklausomas auditorius. Audito išvados MB nereikia teikti registrų centrui. Taigi apie MB veiklą duomenys yra viešinami mažesnėmis apimtimis, nei kad būtų dėl UAB, AB veiklos.

 

  • MOKESČIAI

 

Visi mokesčiai mažajai bendrijai skaičiuojami lygiai taip pat kaip ir UAB. Lygiai tos pačios lengvatos dėl pelno mokesčio 5 proc. tarifo taikymo. PVM deklaruojamas ir mokamas lygiai taip pat kaip UAB. Nekilnojamo turto, žemės, žemės nuomos, aplinkos teršimo, pakuotės ir kiti mokesčiai mokami ir skaičiuojami taip pat, kaip kad būtų mokami UAB atveju. Jei mažojoje bendrijoje yra darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį, jų darbo užmokestis apmokestinamas lygiai taip pat kaip ir UAB.

 

Visi skirtumai yra tik dėl atsiskaitymo su mažosios bendrijos nariais, kurie mažosios bendrijos verslo formą daro reikšmingai patrauklesnę nei UAB.

 

Pagal Mažųjų bendrijų įstatymą bendrija negali pirkti paslaugų pagal darbo sutartį iš:

 

  1. bendrijos vadovo;
  2. Visų mažosios bendrijos narių, nepriklausomai nuo jų pareigų (atliekamų darbų ir atsakomybės) mažojoje bendrijoje.

 

Šie asmenys gali teikti paslaugas mažajai bendrijai tik pagal civilinių paslaugų sutartį.

 

Mažosios bendrijos patirtos sąnaudos dėl išmokų mažosios bendrijos nariams pagal civilinių paslaugų sutartį, yra leidžiami atskaitymai ir mažina apmokestinamas pajamas.

 

Mažosios bendrijos nariai gali gauti lėšas iš mažosios bendrijos trim būdais:

 

  1. Pagal civilinę paslaugų sutartį (deklaruojama FR0471, kodas 70). Nuo 2015/05/28 MB nariai, išskyrus MB vadovą, negali teikti paslaugų pagal civilinę paslaugų sutartį dėl MB įstatymo pakeitimo, kuris gali būti pripažintas negaliojančiu dėl prieštarvimų aukštesnio lygio teisės aktams.
  2. Dividendai, pelno paskirstymas (deklaruojama FR0471, kodas 26)
  3. Paimtos lėšos be pateisinamos priežasties arba kompensuojamos MB nario patirtos asmeninės išlaidos, kurios neturi nieko bendro su bendrijos veikla. Tokios lėšos vadinamos išimtomis lėšomis saviems poreikiams (deklaruojamos FR0471, kodas 02)

 

Absoliučiai visos išmokos MB nariui, nesvarbu kokias pareigas jis užima, kokia šių pajamų rūšis, yra priskiriamos prie B klasės pajamų (VMI prie FM 2013-08-01 raštas Nr. (32.42-31-1)RM-4590), todėl visus mokesčius turi susimokti pats MB narys, pasiskaičiavęs mokesčius metinėje GPM308 deklaracijoje. Išimtis yra dėl PSD įmokų, kurias už MB narį privalo mokėti MB, jei narys nėra socialiai draustas. Šių sumokėtų PSD įmokų MB narys nedeklaruos savo GPM308 metinėje pajamų deklaracijoje. Jos nedeklaruojamos ir Sodrai, tačiau Sodra gautas įmokas automatiškai užskaito į Mažosios bendrijos įsiskolinimą už jos narių PSD įmokas. Kad sužinoti kiek įmonė yra skolinga PSD įmokų už savo MB narius, reikia www.sodra.lt tinklapyje prisijungus prie įmonės duomenų peržiūrėti 22 suvestinės duomenis pagal 9 proc. įmokos kodą.

 

Dėl to, kad PSD įmokos jau buvo sumokėtos, antrą kartą MB nariui PSD įmokų mokėti nereikės. Sodra neteikia informacijos ar jinai perduos mokesčių inspekcijai duomenis apie sumokėtas įmokas pagal MB narius.

 

Jei MB narys dirba pagal darbo sutartį kitoje įmonėje ir jo darbo užmokestis uždeklaruotas SAM formoje nesiekia 1000LT, už tokį asmenį MB nėra prievolės mokėti PSD įmokas. Taigi PSD įmokos yra mokamos už MB narį tik tuo atveju, jei asmuo nėra įdarbintas, nedirba pagal verslo liudijimą ir negauna autorinio atlyginimo pajamų, nepriklausomai nuo šių pajamų dydžio.

 

Įdomu tai, kad MB vadovui, kuris nėra MB narys, išmokėtas atlygis pagal civilinių paslaugų sutartį yra priskiriamas A[1] klasės pajamoms (VMI prie FM 2013-08-01 raštas Nr. (32.42-31-1)RM-4590), ir dėl to deklaruojamas FR0572 formoje.

 

3 lentelėje yra pateikiama apibendrinta informacija apie mokesčių skaičiavimą nuolatiniams Lietuvos gyventojams – MB nariams ir MB vadovui.

 

3 lentelė MB narių ir MB vadovo mokesčiai

 

Deklaruojama Pajamų kodas ir pajamų aprašymas Mokesčių tarifas
Nedeklaruojama MB nariui išmokėti dienpinigiai, komandiruočių sąnaudų kompensavimas pagal pelno mokesčio įstatymo nuostatas. Neapmokestinama
FR0471, B klasės išmokos. Mokesčius moka pats gyventojas 70, MB nario pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį. Vadovavimo, nuomos ir kitokios išmokos, išskyrus daiktų pardavimą, dividendus ir lėšas išimtas savoms reikmėms. GPM- 15 proc.
FR0471, B klasės išmokos. Mokesčius moka pats gyventojas 26, MB nario dividendai GPM- 15 proc.
FR0471, B klasės išmokos. Mokesčius moka pats gyventojas 02, MB nario išimtos lėšos saviems poreikiams arba pajamos, kurias MB narys nori deklaruoti kaip darbo užmokesčio pajamas ir dėl to mokėti PSD, VSD mokesčius. GPM- 15 proc.

PSD[2]– 9 proc.

VSD- 26,3 proc.

FR0572, A klasės išmokos. Mokesčius moka įmonė 70, MB vadovo, ne MB nariui sumokėti dienpinigiai, komandiruočių išlaidų kompensavimas. GPM- 15 proc.
FR0572, A klasės išmokos. Mokesčius moka įmonė 70, MB vadovo, ne MB nario, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas. GPM- 15 proc.

 

Mažosios bendrijos pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos turi pateikti Sodrai SAV pranešimą Sodrai apie savarankiškai dirbančius asmenis, kai mažosios bendrijos narys per kalendorinį mėnesį išsiima iš mažosios bendrijos asmeniniams poreikiams lėšų sumą, susijusią su darbo santykiais (FR0471, 02 kodas). SAV pranešime turi būti nurodoma visa mažosios bendrijos nario išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, netaikant 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos ribojimo per mėnesį.

 

Jeigu SAV pranešimai nebuvo pateikti ar pateiktų SAV pranešimų duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktais duomenimis, tai SAV pranešimas turi būti pateiktas pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 kalendorinių dienų nuo metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai dienos.

 

Jei MB narys gauna iš savo MB patalpų ar automobilio nuomos pajamas, jos irgi priskiriamos prie B klasės išmokų ir deklaruojamos FR0471 formoje 70 kodu. Kitos veiklos formos įmonėse tokios išmokos yra priskiriamos prie A klasės pajamų.

 

Kitas reikšmingas skirtumas MB nuo UAB yra komandiruočių sąnaudų kompensavimo tvarka

 

Jei MB vadovas, kuris nėra MB narys, vyksta į komandiruotę, jam išmokėti dienpinigiai ir kompensuotos komandiruotės išlaidos priskiriami prie A klasės pajamų ir yra deklaruojamos FR0572 formoje 70 kodu. MB vadovo, kuris nėra MB narys, pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos iš MB už vadovavimą bendrijai yra priskiriamos prie kitos veiklos pajamų ir apmokestinamos kaip kitos veiklos pajamos (70 kodas). Visai nesvarbu, kad komandiruotės metu patirtų sąnaudų sąskaitos yra išrašytos įmonei, VMI nuomone toks sąskaitų, susijusių su MB vadovo vykimu į komandiruotę apmokėjimas, mokesčių tikslais priskiriamas prie pajamų natūra.

 

Tačiau, todėl, kad nėra individualiai veiklai būdingo savarankiškumo požymių nelaikoma, kad MB vadovo, ne MB nario, gautos pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį būtų priskiriamos prie individualios veiklos pajamų (šaltinis 1882 tel.).

 

Jei į komandiruotę išvyko MB narys, komandiruotės sąnaudos nėra priskiriamos prie nario B klasės pajamų ir dėl to neapmokestinamos. Šios sąnaudos priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų, nesvarbu, kad MB nedeklaruoja 02 kodu FR0471 formoje jokių išmokų MB nariui, kurios metų gale būtų apmokestinamos PSD, VSD mokesčiais. Taigi MB nariams dienpinigių paskaičiavimo ir apmokestinimo tvarka yra ta pati, kaip UAB, tik nebėra pareigos tikrinti ar dienpinigių suma neviršija 1,3 minimalios algos (Pelno mokesčio įstatymo 21 str.). MB vadovui paskaičiuoti dienpinigiai gali būti didinami 100 proc. lygiai taip pat kaip UAB vadovui. Dienpinigių norma vadovui, MB nariui, nedidinama dėl komandiruočių Lietuvoje. MB nario dienpinigiai, jei jie atitinka nustatytas normas, neapmokestinami GPM, PSD, VSD mokesčiais.

 

Reikia nepamiršti, kad visos išmokos pagal civilines paslaugų sutartis papuola į PVM objektą. O tai reiškia, kad gyventojai gavę pajamų iš MB, turės mokėti PVM, jei jų pajamos per paskutinius dvylika mėnesių viršys 155 tūkst. LT. Pajamų suma skaičiuojama ne pagal pajamų sumokėjimo datą, bet pagal pajamų uždirbimo faktą (taikomas kaupimo principas, jei reikia nustatyti ar nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju).

 

FR0471 formoje išmokos gyventojas yra deklaruojamos taikant pinigų mokėjimo principą, todėl FR0471 formos duomenis neteikia tinkamos informacijos apie PVM mokėjimo riziką.

 

Jei MB narys perduoda turtinį įnašą į MB, šio turto perdavimas mažajai bendrijai mokesčių požiūriu laikomas kaip turto pardavimas ir dėl to MB turės deklaruoti FR0471 formoje daiktų pardavimo pajamas, kurių suma yra lygi MB narių sutartai perduodamo įnašo vertei. MB narys turės iki kitų metų gegužės 1d. susimokėti mokesčius, kokie jie būtų skaičiuojami tokio turto pardavimo atveju. Pelno mokesčio požiūriu, jei perduotas turtas naudojamas MB apmokestinamai veiklai vykdyti, tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos mažina apmokestinamąjį pelną, jei jos paskaičiuotos pagal pelno mokesčio įstatymo nuostatas.

 

Internete yra daugybė šaltinių, kurie gali suklaidinti, nes yra seni ir jau pasirodė visai kiti mokesčių išaiškinimai. Šiame straipsnyje pateikiu naujausią informaciją apie mažosios bendrijos mokesčius, kuri grįsta aktualiais VMI komentarais, galiojančiais teisės aktais, tačiau išlieka rizika, kad rytoj pasirodys kiti komentarai, kurie viską paaiškins visai kitaip.

 

Dėl to, kad tai nauja teisinė verslo forma, reiktų apsišarvuoti kantrybe dėl planuojamų mokestinių teisės aktų pokyčių paliesiančių mažosios bendrijos narius, nesusinchronizuotų teisės aktų, mokesčių inspekcijos teikiamos informacijos, kurie ir sudaro nesaugaus (nepastovaus) verslo formos įspūdį. Jei pamatysite, kad mažoji bendrija dėl nustatytų naujų mokesčių yra nepatraukli verslo formą, pavargote nuo deklaracijų tikslinimo, visada galite savo MB pertvarkyti į UAB. Pertvarkymas iš UAB į MB arba iš MB į UAB kainuoja nuo apie 300 EUR. MB steigimas kainuotų apie 116 EUR, jei ją steigtumėte elektroniniu būdu.

 

[1] A klasės išmokos tai tokios išmokos nuo kurių mokesčius atskaičiuoti ir sumokėti turi įmonė, kuri išmoka lėšas. Gyventojui, gavusiam A klasės išmokas nereikia mokėti mokesčių pačiam, nes juos sumoka įmonė.

 

[2] PSD ir VSD įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (445 EUR-2016m.), o šių įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (21360 EUR). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

 

  1. PERSITVARKYMAS IŠ UAB Į MB

 

MB teisinę formą įmonė gali pasirinkti tik tuo atveju, jei jos dabartiniai akcininkai (nariai) yra fiziniai asmenys ir jų skaičius nėra didesnis, nei 10. Kitų apribojimų dėl MB teisinės formos pasirinkimo nėra.

 

Jei nusprendėte pakeisti savo įmonės statusą iš UAB į MB, jums reikės atlikti šiuose veiksmus:

 

  1. Užregistruoti registrų centre faktą, kad įmonė pertvarkoma (turėsite pateikti registrų centrui JAR-1, JAR-TST1 formas su akcininkų sprendimu pertvarkyti jūsų UAB į MB). Kainuos ~22EUR.
  2. Pagal jūsų įmonės įstatuose nurodytą tvarką turėsite paskelbti apie įmonės pertvarkymą (mano atveju, buvo skelbimas laikraštyje). Mokestis priklauso nuo to kaip ir kur paskelbsite.
  3. Kai registrų centras pakeis įmonės statusą, teikiami dokumentai (sprendimas persitvarkyti, balansas, įmonės buhalterio ir vadovo parengta pažyma, kad jūsų įmonė yra moki) notarui dėl tolimesnių pertvarkymo darbų. Mokestis notarui yra 60-250 EUR
  4. Pasirašius nuostatus ir kitas notaro parengtas formas, juos visus teikiate registrų centrui. Mokestis registrų centrui už duomenų pakeitimą, nuostatų registraciją ir naują įmonės pažymėjimą yra 37-41 EUR, priklausomai nuo to kokios apimties išrašą užsakysite.
  5. Kai registrų centras jus informuoja, kad jau nebėra jūsų UAB ir vietoje jos yra MB, tą pačią dieną privalote atleisti iš darbo visus darbuotojus, jei jie yra naujojo MB nariai (buvę UAB akcininkai). Teikiate 2-SD formą Sodrai.
  6. Teikiate pranešimą Sodrai apie MB narius (pranešimo rekomendacinė forma yra skelbiama Sodros svetainėje).
  7. Jei atleisti darbuotojai, ir toliau dirba įmonėje, reikia sudaryti su jais civilines paslaugų sutartis, susitarti dėl paslaugų kainos ir atsiskaitymo sąlygų. Ūkio ministerijos tinklalapyje yra pateiktas civilinės paslaugų sutarties pavyzdys su MB vadovu.
  8. Jei mažosios bendrijos nariai dirba tik MB pagal civilinę paslaugų sutartį ir nėra niekur kitur drausti, MB atsiras prievolė už juos kas mėnesį mokėti PSD įmokas: 9proc. (34,2 EUR) nuo minimalaus vyriausybės nustatyto darbo užmokesčio (380EUR). Šios įmokos MB yra leidžiami atskaitymai.   Jei MB narys yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, PSD įmokų nereikia mokėti.

 

Dėl to, kad pakeitėte įmonės teisinę formą iš UAB į MB, nepasikeičia nei įmonės pavadinimas, nei kodas, nei PVM mokėtojo kodas. Tačiau reikės pakeisti įmonės antspaudą ir informuoti visus, su kuriais įmonė turi tęstinių verslo ryšių, kad vietoje UAB reikia rašyti MB. Senąjį anspaudą MB turėtų sunaikinti. Anspaudo naikinimas apiforminamas laisvos formos pažyma. Nėra jokių tvarkų ar teisės aktų įpareigojančių anspaudo sunaikinimą užregistruoti kokiose nors institucijose.

 

 

 

  1. KITI PASTEBĖJIMAI

 

Mano įmonė tapo mažąja bendrija viduryje metų. Maloni staigmena buvo ta, kad buvo panaikintos visos prievolės dėl statistikos formų teikimo, nesvarbu, kad jos buvo nustatytos kai įmonės teisinis statusas buvo UAB. Mažąjai bendrijai nereikia teikti F01 ir kitų statistikos formų, kurios „suvalgo“ daug brangaus laiko, o pridėtinės vertės įmonei neduoda. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius sumažėjo MB narių skaičiumi, nes jie buvo atleisti ir dirba mažojoje bendrijoje pagal civilinių paslaugų sutartį. Taigi teisinio statuso pakeitimas į MB sąlyginai praplėtė ribas dėl pelno mokesčio 5 proc. lengvatos taikymo.

 

Jei MB dirbtų tik MB nariai, tokiai MB netaikomos darbo kodekso, darbo teisės nuostatos, nes nėra darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį. Taigi mažajai bendrijai, kuri neturi darbuotojų samdomų pagal darbo sutartį, nereikia darbų saugos tvarkos, nereikia pildyti darbų saugos klausimynų. Faktiškai darbo inspekcijos darbuotojas neturėtų už ką nubausti tokią MB. Kai darbuotojai dirba pagal civilinę paslaugų sutartį, nereikia pildyti darbo laiko tabelių. MB nariai, kurie yra MB darbuotojai pagal civilines paslaugų sutartis, gali daryti pirkimus ir pardavimus MB vardu bet kada: po darbo laiko, per šventes, išeigines. Nėra galvos skausmo buhalteriui dėl viršvalandinio apmokėjimo skaičiavimo, nebereikia sukti galvos ką daryti kai į komandiruotės laikotarpį papuola švenčių ar kitos poilsio dienos.

 

Apibendrinant norėčiau paminėti, kad mažoji bendrija yra patrauklus sprendimas ne tik mažam verslui, bet ir didelei įmonei, kurios akcininkai yra tik fiziniai asmenys ir jų skaičius neviršija 10, neatsižvelgiant į tai, kad yra daugybė prieštaringų komentarų.

 

Projektai. renginiai  ir įstatymų pakeitimai susiję su MB veikla

 

 

http://vz.lt/article/2014/8/8/mazoji-bendrija-vel-keiciamas-apmokestinimas

 

straipsnio pirmą dalį rasite čia 

 

apie pokyčius 2015, rasite čia