Subsidijos karantino metu, 2020m.

2020-03-31 užregistruotas Darbo kodekso projektas, dėl kurio Seimas prabalsavo 2020-03-31 posėdyje.

Jei šiam keitimui pritars Prezidentas, pakeitimas būtų taikomas atgaline data nuo 2020-03-16.

2020-03-31 užregistruotas Užimtumo įstatymo projektas, dėl kurio Seimas balsuos balandžio mėnesį. Jei šis keitimas bus priimtas, jis būtų taikomas atgaline data nuo 2020-03-16.

 

SUBSIDIJOS VERSLUI DĖL DARBO VIETŲ IŠSAUGOJIMO

I. Darbdavio prievolės:
1. Per 3 d.d. privalo informuoti VDI apie prastovos paskelbimą, nesvarbu ar jis teiks prašymą subsidijai gauti. (DK projekte nurodyta viena diena, bet pagrindinis komitetas nusprendė dėl trijų dienų, manome, kad pataisys įstatyme)
2. Prastovos metu darbdavys gali mokėti MMA (607eur) iki mokesčių, bet ne mažiau, jei darbuotojas dirba pilnu etatu. Darbdavys gali nuspręsti mokėti už prastovą ir daugiau nei MMA
3. Paskelbus prastovą, iš darbuotojo negalima reikalauti, kad jis atvyktų į darbą
4. Jei paskelbta dalinė prastova, už prastovos laiką minimalus darbo užmokestis negali būti mažesnis nei MMA.

5. Dalinės prastovos trukmė negali būti mažesnė nei dvi darbo dienos per savaitę arba 3val. per dieną.
6. Reikės gražinti gautą subsidiją per 2 mėnesius paaiškėjus, kad darbdavys pažeidė subsidijavimo sąlygas dėl darbo vietos išsaugojimo. Subsidija grąžinama dėl kiekvieno darbuotojo atskirai.

II. Subsidijos dydis ir gavimas:
1. Subsidiją paskirs užimtumo tarnyba ir mokės darbdaviui.
2. Subsidija gali būti dviejų rūšių. Pats darbdavys nuspręs kokią subsidiją jis norėtų gauti

  1. 70% nuo paskaičiuoto darbuotojo darbo užmokesčio už prastovą, kai subsidijos dydis ≤ 910.50 eur/mėn, ir kai darbuotojo darbo užmokestis už prastovą yra nedidesnis nei yra nurodytas darbo sutartyje.
  2. 90% nuo paskaičiuoto darbuotojo darbo užmokesčio už prastovą, kai subsidijos dydis ≤ 607 eur/mėn

3. Jei darbdavys gauna subsidija dėl prastovos (2.2p arba 2.3p.), jis įsipareigoja 3 mėnesius išsaugoti 50% darbo vietų, kurios buvo subsidijuojamos. 3 mėn. terminas skaičiuojamas nuo subsidijos išmokėjimo dienos. Į neišsaugotas vietas neįtraukiami atvejai dėl darbuotojo mirties, darbo sutarties nutraukimas bandomojo periodo metu, darbuotojo išėjimas iš darbo savo noru, ar dėl darbuotojo atleidimo, kai yra jo kaltė). Nauja sąlyga, sename projekte buvo kitaip

4. Subsidijas dėl prastovų galės gauti ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, jei jų teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga

5. Subsidija yra mokama tik už prastovas, kurios buvo ekstremalios situacijos ar karantino metu

6. Subsidija nemokama, jei įmonei iškelta bankroto byla ar kreditoriai priėmė sprendimą dėl bankroto procedūros vykdymo, ar įmonė yra likviduojama (pagal JARC teisinį įm. statusą). Jei buvo mokėta subsidija ir neįvykdytas 3 mėn. terminas dėl vietos išsaugojimo, ne įmonei paskelbtas bankrotas arba jinai yra likviduojama, subsidijos grąžinti nereikia.

7. Subsidija nemokama už prastovos periodą, kai jos metu darbuotojas dirba arba už tą periodą gauna nedarbingumo išmoką. VMI nustato ar asmuo vykdė darbo f-jas prastovos metu.

III. Darbdavio prašymas subsidijai gauti

Paskelbta subsidijos prašymo forma (excel), kurią turės teikti darbdaviai (buhalteris paruoš) Užimtumo tarnybai.

SVARBU

 1. Darbdavys turi gauti darbuotojo leidimą teikti jo duomenis Užimtumo tarnybai (UT) pagal BDAR nuostatas. Prašymo formoje, kuri teikiama UT, darbdavys duoda tvirtinimą, kad tokį leidimą turi. Jei įsigaliojus BDAR buvo gauti darbuotojų leidimai dėl jų duomenų teikimo valstybės institucijoms dėl teisės aktuose nustatytų teisių ar pareigų įgyvendinimo, atskiro leidimo nereikia. Rekomenduojame pasitikrinti ar šie leidimai gali būti tinkami ir subsidijos gavimo atveju, kai UT bus teikiami asmeniniai duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį, darbo laiką ir asmens kodą
 2. Prie prašymo reikės pridėti:

2.1. darbo užmokesčio išmokėjimo dokumentų kopijas (jas galima pridėti prie pirmojo prašymo arba per 30 d. po subsidijos gavimo arba su sekančio mėnesio subsidijos prašymu).

Tai gali būti:

  • banko pavedimai dėl kiekvieno darbuotojo arba
  • banko išrašas su informacija apie pervestą darbo užmokestį

Svarbu: mokėjimo pavedimuose nurodyti, kad mokamas 2020/03 darbo užmokestis ir nemokėti greta kitų išmokų (dienpinigių, nuomos ir pan.). Jei bus kitoks tekstas, nei 2020m. kovo mėnesio darbo užmokestis, gali reikėti teikti papildomus dokumentus ar pasiaiškinimus, dėl kurių subsidijos išmokėjimo terminas nusikeltų.

2.2. dokumento, kurio pagrindu yra paskelbta prastova kopija. Šiame dokumente turėtų būti informacija apie tai, kiek darbdavys mokės už prastovas ir kokiomis dienomis yra skelbiama prastova.

3. Visos pridedamos dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos įmonės darbdavio parašu. Ar šis parašas turi būti e-formos, atsakymo dar nėra.
4. Pagal paskelbtą informaciją aišku, kad bus subsidijuojamas ir neišmokėtas darbo užmokestis. Tačiau skelbiama informacija neturi teisinio pagrindo, kuris geriausiu atveju bus tik po 2020-04-07 Seimo balsavimo ir kuris gali būti kitoks, priėmus kitokias nuostatas
5. Subsidijos negaus nepatikimi mokesčių mokėtojai[1] (žr. žemiau, truputį kitoks apibrėžuimas nei pas VMI).
6. Prašymus subsdijai galima pradėti teikti nuo 2020-04-06. Nėra jokio terminimo, per kurį reikėtų pateikti prašymą. Yra tik 3 d.d. terminas dėl Valstybinės darbo inspekcijos informavimo apie paskelbtas prastovas. VDI informavimo formos apie prastovų paskelbimą dar nėra paskelbusi.
7. priėmus Užimtumo įstatymo projekto pakeitimus (po 2020-04-07), informacija bus atnaujinama ir gali keistis

 

SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲJŲ SUBSIDIJOS

Akcentai:
1. apibrėžta pagal kokio teisės akto (VSD įstatymo 2 str.9d.) nuostatas asmuo yra laikomas savarankiškai dirbančiu
2. Nustatytos sąlygos, kada galima gauti išmoką:

2.1. savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per periodą, kuris yra nuo 2019-03-14 iki 2020-03-15 .

Jei norite pasitikrinti, kiek dienų per paskutinius 12 mėnesių vykdėte veiklą su verslo liudijimu ar individualia veikla, reikėtų:

2.1.1. jungtis per e-bankininkystę ar kt. sistemas (e-parašas) prie asmenių duomenų Sodroje: www.sodra.lt / Gyventojui.

2.2.2. prisijungus, reikėtų suformuoti suvestinę REP.03 už laikotarpį nuo 2019-03-16 iki 2020-03-16.

  1. 2.2.       Veikla turėjo būti NENUTRAUKTA iki 2020-03-16. Anksčiausia nutraukimo data 2020-03-16
  2. Nuo 2020-03-16 iki karantino (ekstremalios situacijos) pabaigos asmuo nedirba pagal darbo sutartį ir neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir negauna darbo užmokesčio pajamų (nauja sąlyga pagal kurią vaiko priežiūros atostogose ar nemokamose atostogose esanti asmuo, galės gauti subsidiją); Jei savarankiškai veiklą vykdantis asmuo dirba, bet negauna darbo užmokesčio, nes yra nemokamose atostogose, jis gaus subsidiją.
  3. neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso (dėl juridinio asmens: MB, IĮ, TŪB, KŪB).
 1. Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui mokama kas mėnesį už pilną kalendorinį mėnesį ir yra lygi ne 257 eur/mėn., bet 257 eur/mėn + PSD įmokos nuo MMA tenkančios tam periodui. Projekte pasiūlyta padidinti subsidiją savarankiškai dirbantiems asmenims. Tokiu atveju subsidija už kovą būtų 257/31×16 +607/31x16x6.98%=132,65 eur+21.87eur=154.52eur.

Už balandį subsidija būtų 257eur +42,37 eur = 299.37 eur

2020-03-31 ginčas Seime kilo dėl padidintos subsidijos dalies ir nuogąstavimų, kad nėra įvertinti finansavimo šaltiniai. Todėl gali būti, kad bus pritarta įstatymo versijai, kurioje subsidija bus be papildomo PSD įmokos subsidijavimo ir bus 257 eur/mėn.

 1. Vienas asmuo= viena išmoka. Jei vykdomos kelios savarankiškos veiklos, išmoka bus tik už viena.
 2. Išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui mokėjimas nutraukiamas, kai asmuo pradeda gauti darbo santykių pajamas (įsidarbina pagal darbo sutartį) arba nutraukia savo savarankišką veiklą atgaline data, kuri yra 2020-03-15 arba ankstesnė.
 3. Išmokas savarankiškai dirbantiems asmenims skiria Užimtumo tarnyba, bet mokės Sodra. Užimtumo tarnyba turėtų paskelbti prašymo skirti išmoką tvarką ir formą.
 4. Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui paskiriama per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos.
 5. VSD įstatymo ištraukos apibrėžiančios savarankiškai veiklą vykdančius asmenis, kas jiems priskiriama:
  1. VSD įstatymo 2 str. 9d.
   Savarankiškai dirbantys asmenys – individualių įmonių savininkai; mažųjų bendrijų nariai; tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys); fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis (toliau – ūkininkai ir jų partneriai); šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme (toliau – šeimynos dalyviai); asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (išskyrus asmenis, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje).
  2. VSD įstatymo 4 str. 1d.
   1. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis LR teritorijoje (įskaitant komandiruotus į LR ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne LR teritorijoje, bet pagal darbo sutartis, sudarytas su LR registruotais draudėjais, jeigu vadovaujantis LR tarptautinėmis sutartimis arba ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip, asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti GPM įstatyme, tuo pačiu metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

 

Savarankiškai dirbančiųjų prašymai dėl subsidijos gavimo

Prašymai dėl subsidijos gavimo teikia patys fiziniai asmenys:

 1. e-būdu užsiregistravus užimtumo tarnyboje

ir nuosekliai vykdant registracijos žingsnius, kurių metu užpildysite išmokos skyrimo savarankiškai dirbantiems asmenims prašymo formą.

 1. jei Užimtumo tarnyboje jau esate užsiregistravęs anksčiau, reikėtų susiekti su tarnybos darbuotoju, kad jis jums pagelbėtų pateikti prašymą

Prašymas tokiu atveju galės būti teikiamas:

2.1. e-būdu iš tos e-pašto dėžutės, kuri buvo nurodyta jūsų registracijos duomenyse

2.2. siunčiamas paprastuoju paštu

 1. Prašymus subsidijai gali teikti, net jei ir yra aišku, kad jos negausite 🙂 

Daugiau apie tai, kokie savarankiškai dirbantys asmenys gali gauti subsidiją, kokio jinai gali būti dydžio yra čia

 [1]Patikimas mokesčių mokėtojas TIK šiame tekste: įmonė, kurios vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki prašymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 str. nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal LR ANK už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;

8 replies
 1. Rasa
  Rasa says:

  Sveiki, dėl buvimo nemokamose atostogose, tai tikrai neskiriama subsidija, nes yra darbiniai santykiai, nesvarbu kad pajamų negauni. Pati atsidūriau tokioje situacijoje, nes turiu pasiėmusi trečius metus neapmokamų vaiko priežiūros atostogų. Ir vykdau veiklą su verslo liūdijimu, kurią dėl karantino teko nutraukti. Man Užimtumo tarnybos darbuoyojai paaiškino, jog subsidija nepriklauso, nes yra darbiniai santykiai.

  Atsakyti
  • admin
   admin says:

   Seime bus svarstomi Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriems pritarus, jums priklausytų subsidija atgalien data. Nežinome, ar reikės kreiptis pakartotinai. Užimtumo tarnyba turės informuoti ką daryti.

   Atsakyti
 2. Tadas
  Tadas says:

  Būtų įdomu sužinoti apie skirstomas subsidijas. Situacija tokia, kad dirbu UAB ir darbdavys yra nusiuntęs mane į prastovą. (Tik keisčiausia tai, kad jokio rašytinio supažindinimo jis man nepateikė.)

  Toje prastovoje, kaip jis teigia, esu nuo 2020-04-01. Per tą mėnesio laikotarpį, iš 21 d.d., aš dirbau 15 d.d. (pilnas)

  Tad klausimas, ar už tas, prastovoje esančias dienas, darbdavys, gavęs subsidiją, jis ją perves darbuotojui, ar visgi tas pats darbuotojas ir liks be dalies atlyginimo?

  Čia kaip pvz.: už 2020-04 darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis į rankas – 600eur., kur iki karantino pradžios ir paskelbtos prastovos buvo – 800eur.

  Atsakyti
  • admin
   admin says:

   Nepriklausomai nuo to ar darbdavys gaus subsidiją ar negaus jis privalo pagal DK darbuotojui išmokėti darbo užmokestį už dirbtas dienas ir už darbo dienas, kurioms buvo paskelbta prastova. Darbdavys privalo informuoti darbuotoją apie prastovų paskelbimą ir pateikti darbo užmokesčio išmokėjimo lapelį, kuriame turėtų būti detali informacija apie paskaičiuotą darbo užmokestį. Jei negavote šios informacijos paprašykite darbdavio ją pateikti. Verslui nėra lengva, gal pamiršo perduoti, o gal jūsų pašto adresas darbo sutartyje yra nurodytas klaidingai.

   Atsakyti
 3. Vaida
  Vaida says:

  Laba diena,

  UAB „BCG Lithuania“ darbdavys prasidėjus karantinui darbuotojams suformavo prastovas, nes nebuvo galimybės siųsti jų komaniruotei į užsienį.
  Už balandį gauta subsidija jau išmokėta darbuotojams. Nesenai sužinojome, kad darbuotojai kuriems buvo suformuotos prastovos išvyko tiesioginiam darbui į Norvegiją, ne per mūsų įmonę.
  Noriu sužinoti ar darbdavys gali išmokėti žmogui subsidą už prastovą, nors jis gauna kitas pajams dirbdabas tiesiogiai užsienyje.
  Ar išmokėjus darbuotojui gautą subsidiją, darbdaviui gali tekti tas lėšas grąžinti valstybei?
  Ar turi iškarto gautą subsidiją grąžinti valstybei?

  Pagarbiai,
  Vaida

  Atsakyti
  • admin
   admin says:

   Jei darbuotojas yra vienoje įmonėje prastovoje, o kito dirba, įmonė paskelbusi prtastovą gaus subsidiją dėl prastovos finansavimo. Finansavimas nedingsta, jei darbuotojas prastovos metu dirba kitoje įmonėje.

   Atsakyti

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *