Subsidijos karantino metu, 2020m.

Duomenys atnaujinti 2020-10-29

Nuo 2020m. spalio 28d. 21-oje savivaldybėje paskelbtas karantinas

SUBSIDIJOS VERSLUI DĖL DARBO VIETŲ IŠSAUGOJIMO

 1. Darbdavio prievolės:
  1. Per 1 d.d. privalo informuoti VDI apie prastovos paskelbimą, nesvarbu ar jis teiks prašymą subsidijai gauti. Pranešimo dėl paskelbtos prastovos forma

Daugiau  apie tai čia.  Įmonių paskelbusių prastovas sąrašas. 

 1. Prastovos metu darbdavys gali mokėti MMA (607eur) iki mokesčių, bet ne mažiau, jei darbuotojas dirba pilnu etatu. Darbdavys gali nuspręsti mokėti už prastovą ir daugiau nei MMA
  3. Paskelbus prastovą, iš darbuotojo negalima reikalauti, kad jis atvyktų į darbą
  4. Jei paskelbta dalinė prastova, už prastovos laiką minimalus darbo užmokestis negali būti mažesnis nei MMA.
 2. Dalinės prastovos trukmė negali būti mažesnė nei dvi darbo dienos per savaitę arba 3val. per dieną.
  6. Reikės gražinti gautą subsidiją per 2 mėnesius paaiškėjus, kad darbdavys pažeidė subsidijavimo sąlygas dėl darbo vietos išsaugojimo. Subsidija grąžinama dėl kiekvieno darbuotojo atskirai.

 

 1. Subsidijos dydis:
  Subsidiją paskirs užimtumo tarnyba ir mokės darbdaviui.
  2. Subsidija gali būti dviejų rūšių. Pats darbdavys nusprendžia kokią subsidiją jis norėtų gauti:

  • 70% nuo paskaičiuoto darbuotojo darbo užmokesčio už prastovą, kai subsidijos dydis ≤ 910.50 eur/mėn, ir kai darbuotojo darbo užmokestis už prastovą yra nedidesnis nei yra nurodytas darbo sutartyje.
  • 90% nuo paskaičiuoto darbuotojo darbo užmokesčio už prastovą, kai subsidijos dydis ≤ 607 eur/mėn

 

 

 

SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲJŲ SUBSIDIJOS

 

Akcentai:
1. apibrėžta pagal kokio teisės akto (VSD įstatymo 2 str.9d.) nuostatas asmuo yra laikomas savarankiškai dirbančiu
2. Nustatytos sąlygos, kada galima gauti išmoką:

2.1.  savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per periodą, kuris yra nuo 2019-xx-xx iki 2020-10-xx ir kiekvienai savivaldybei yra skirtingas pagal karantino paskelbimo datą.

Jei norite pasitikrinti, kiek dienų per paskutinius 12 mėnesių vykdėte veiklą su verslo liudijimu ar individualia veikla, reikėtų:

2.1.1. jungtis per e-bankininkystę ar kt. sistemas (e-parašas) prie asmeninių duomenų Sodroje: www.sodra.lt/Gyventojui .

2.2.2. prisijungus, reikėtų suformuoti suvestinę REP.03 už laikotarpį nuo 2019-xx-xx iki 2020-10-xx

Veikla turėjo būti NENUTRAUKTA iki jūsų savivaldybėje karantino paskelbimo dienos 2020-xx-xx (pvz. Vilniuje 2020-10-28).

 • Nuo 2020-xx-xx iki karantino (ekstremalios situacijos) pabaigos asmens darbo užmokesčio pajamos iki mokesčių yra ne didesnės nei 607 eur/mėn.
 • neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso (dėl juridinio asmens: MB, IĮ, TŪB, KŪB).
 1. Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui mokama kas mėnesį už pilną kalendorinį mėnesį ir yra lygi 257 eur/mėn. Jei karantino trukmė mažesnė, nei vienas mėnuo atitinkamai bus paskaičiuotas mažesnis subsidijos dydis.
 2. Vienas asmuo= viena išmoka. Jei vykdomos kelios savarankiškos veiklos, išmoka bus tik už viena.
 3. Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui paskiriama per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos. Kreipimosi tvarka tokia pati, kokia buvo kovo mėnesį.
 4. VSD įstatymo ištraukos apibrėžiančios savarankiškai veiklą vykdančius asmenis, kas jiems priskiriama:
  • VSD įstatymo 2 str. 9d.
   Savarankiškai dirbantys asmenys – individualių įmonių savininkai; mažųjų bendrijų nariai; tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys); fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis (toliau – ūkininkai ir jų partneriai); šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme (toliau – šeimynos dalyviai); asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (išskyrus asmenis, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje).
  • VSD įstatymo 4 str. 1d.
   Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis LR teritorijoje (įskaitant komandiruotus į LR ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne LR teritorijoje, bet pagal darbo sutartis, sudarytas su LR registruotais draudėjais, jeigu vadovaujantis LR tarptautinėmis sutartimis arba ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip, asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti GPM įstatyme, tuo pačiu metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

 

Savarankiškai dirbančiųjų prašymai dėl subsidijos gavimo

Prašymai dėl subsidijos gavimo teikia patys fiziniai asmenys:

 1. e-būdu užsiregistravus užimtumo tarnyboje

ir nuosekliai vykdant registracijos žingsnius, kurių metu užpildysite išmokos skyrimo savarankiškai dirbantiems asmenims prašymo formą.

 1. jei Užimtumo tarnyboje jau esate užsiregistravęs anksčiau (pvz. dėl pavasario karantino paskelbimo), reikėtų susisiekti su jums priskirtu tarnybos darbuotoju, kad jis jums pagelbėtų pateikti prašymą

Prašymas tokiu atveju galės būti teikiamas:

2.1. e-būdu iš tos e-pašto dėžutės, kuri buvo nurodyta jūsų registracijos duomenyse

2.2. siunčiamas paprastuoju paštu

 1. Prašymus subsidijai gauti neuždrausta teikti ir kai neatitinkate reikalavimų. Sankcijų dėl prašymo pateikimo, kai negalima gauti subsidijos nėra 🙂

Moralas: bandykite,  už bandymus nebaudžia, o gal gausite pinigų 🙂